Ngày hội Tay sạch Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ - năm học 2016 - 2017